ஆண்களிடம் பெண்கள் எப்படி பழக வேண்டும்? கோபத்தைக் கையாள்வது எப்படி?

04 Jul,2014
 

             


தினமும் நாம் செல்லும் இடங்கள், சந் திக்கும் நபர்கள் என அனைத்து இடங்க ளிலும் பெண்களை மட்டுமே காண மு டியாது. ஆண்களும்தான் இருப்பார்கள். எனவே அவர்களிடம் எப்படி அணுக வே ண்டும், எப்படி பழக வேண்டும் என்ப தை தெரிந்துகொள்ள சில டிப்ஸ்கள் இதோஸ.

• ஆண்களின் மத்தியில் நம்முடைய ந டையும், நிற்கும் ஸ்டைலும், எந்த அள விற்கு நாம் தன்னம்பிக்கையுடன் இருக் கிறோம் என்பதைக் வெளிக்காட்டும். எனவே எப்பொழுதும் முது கை நிமிர்த்தி, கழுத்தை நேராக வைத்து இருந்தால்,

அது தன்னம்பிக்கையு டன் இருக்கும் தோற்ற த்தைத் தரும்.

• ஆண்களை ஈர்க்க, ம ற்றொரு வழி நன்றியுட ன் இருத்தல். சில பெ ண்கள் தன்னம்பிக்கை யுடன் இருக்கின்றோம் என்று நினைத்துக் கொண்டு, திமிராக நடந்து கொள்வார்கள். ஆனால் அது தேவை யற்றது. ஆகவே அடக்கத்து டனும், அமைதியுடனும் நடந்துகொண்டா லேபோதுமானது .

•தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துகொ ள்ள அனைவருடனும், அடக்கத்து டன் பழக வேண்டும். எல்லா வித மான மனிதர்களுடனும் பழக முடி யும் என்ற நிலையை அடைய, அனைவருடனும் சகஜ மாக பழக வேண்டும் என்பது மிக முக்கிய ம். பொதுவாக அனைவருடனும் பழகுவதுஎன்பது, ஒருவரை முன்னோக்கி எடுத்து செல் லும். இதன் மூலம் ஆண்க ளிடையே, நன்றாக பழகக் கூடியவர் மற்றும் தன்னம் பிக்கை அதிகம் உடையவர் என்றஎண்ணங்கள் உண்டா கும்.

• பல பெண்கள் வெளி இடங்களில் பேசுவதே இல் லை. முக்கியமாக ஆண்களிடம் பேசுவதே இல் லை. இது முற்றிலும் தவறு. தோழமையோடு பே சினால் தான் அனைவருடனும், முக்கியமாக ஆ ண்களிடம் தன்னம்பிக் கையுடன் பழக முடியும்.

கோபத்தைக் கையாள்வது எப்படி?


இயலாமையால், ஓயாதுபிறருடன் ஒப்பிட்டுப்பார்த்து பொறாமை கொள் வதால், பிறரால் அவமானப்பட நேர்வ தால், பொறுப்பற்றத னம், சமூக அநீதி, ஒழுங்கீனம் போன்றவற்றைக் காண வும் கையாளவும் நேர்ந்தால் பல்வே று தாங்கொணாத அழுத்தங் களால் எல்லாம் சினம் சீறிப் பாய்கிறது. கோ பத்தை அடக்கிவைக்காது மென்மை யாக அளவாக வெளிப்படுத்திவிட வே ண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகி றார்கள். அடக்கி அடக்கி வைப்பது ஆ பத்தில் கொண்டு விட்டுவிடும். வெளி ப்படுத்திவிடுவது மேல்.
அதேபோல கோபத்தை வெறுப்புண ர்ச்சியாக மாற்றிவிடும் வா ய்ப்பு அதிம். அதுமிகவும் ஆப த்து (Suppressed Anger is Hatred). கோபத்தால் நாம் பாதிக்கப்படுவது ஒருபுறம். ஆனால் பிறரையும் பாதிக்கு ம்போதுதான் சிக்கல் உருவா கிறது. கோபத்தால் விளை யும் விபரீதங்களில் பரவலா க நிகழ்வது கடுமையான சொற்களால் திட்டித்தீர்ப்பது. ஆனால் அது ஆறாத வடு வையல்லவா உரு வாக்கிவிடுகிறது. ‘ஆறாது நாவினா ல் சுட்ட வடு’ என்றாரே திருவள்ளுவ. தீயாக சுடும் சொற்களால் பாதிக் கப்பட்டவர்கள் ஆயுள் முழு மையும் மறக்கமாட்டார்கள் . இத னால் தான் ‘ஆறுவது சி னம்’ என் கிறது ஆத்திச்சூடி. சினத்தால் நிகழும் சேதாரங் களைத் தடுக்க வேண்டுமா னால் சினத்தோடு சினேகி தம் கொள்வதே சிறந்த வழி.

ஏழு வயதே ஆன மகனுக்கு அடிக்கடி ஏகப்பட்ட கோபம் வருகி றது. அன்றாடம் அகப்பட்டவர் மீதெ ல்லாம் அம்பென வீசுகிறான் அனல் கக்கும் சொற்களை. கோபத்தைக் குறைத்துக்கொள் எ ன்று அறிவுரை கூறுகிறார் தந்தை. கோபம் குறை க்க ஒருவழி சொல்கிறார். “மகனே! எப்பொழுதெல்லாம் கோபம் வருகிறதோ அப்போதெல்லாம் நம் வீட்டுத்தோட்டத்தில் உள்ள வேப்ப மரத் தில் ஓர் அணியை அடி” என்கிறார் கைநிறைய ஆணியையும் சுத்தி யையும் கொடுத்து. இனி கோபம் வந்தவுட ன் யாரையும் சொல்லால் அடிக்காமல், இந்த சுத்தியால் மரத்தில் ஆணியடி என்று சொன்ன படியே அன்றாடம் செய்துவந்தான் மகன்.

முதல்நாள் 7 ஆணிகள், அடுத்தநாள் 5, பிற கு 3ஆணிகள் என மரத்தில் ஆணி அடிக்க அடிக்க கோபம் குறைந்த து. இந்தப்பசு மரத்து ஆணிபோல த்தானே என்சொற்கள் இத்து ணை நாள்கள் பிறரைக் காயப்ப டுத்தி இருக்கும் என சிந்திக்க ஆரம் பித்தான். ஒருநாள் ஒரே ஓர் அணிதான் அடித்திருந்தான். எண் ணிப்பார்த் தால் ஏகப்பட்ட ஆணி கள் அவனை அவை என்னவோ செய்தன, மொத்தம் 45 ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டிருந்தன.

பிறகு ஆணிகள் அடிப்பது நின்று போனது, புதிதாக எதுவும் அடிக் கப்படவில்லை. அப்பா! இனி மேல் மற்றவர் மனம் மகிழப் பேசு வேன், கோபப்படமாட்டேன் என் றான்.

இனி என்ன செய்ய வேண்டும் என் றான் மகன். “இனி கோபப்படாத ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஆணியாகப் பிடுங்கியெடு என்றா ர் தந்தை. அடுத்த 45 நாள்களில் ஆணிகள் அனைத்தும் பிடுங்கப் பட்டுவிட்டன. குதூகலத்துடன் தந் தையைப் பார்த்தான். அப்பா மரத் தை வந்து பாருங்கள், ஆணிகள் எல்லாம் பிடுங்கப்பட்டு விட்டன என்றான்.

ஆணிகள் பிடுங்கப்பட்ட மர்ததை தொட்டுப் பார்த்துவிட்டு தந்தை சொன்னார், “ஆணிகள் அடித்த இடத்தை ப்பார், அதன் காயங்க ளும், தழும்புகளும் இருக்கின்றன” என்றார். “இனி எக்காண ரம் கொண்டும் கோபப்பட்டு பிறர் மனம் நோகச் செய்ய மாட்டேன். சினத்தோடு சினேகிதம் கொண்டேன்” என்றான் மக ன்.

கோபத்துக்கும், ஆபத்துக்கும் நெருக்கம் அதிகம் (Anger is One Letter Short of Danger). எனவே கோபம் தவிர்ப்போம். இயலாமல்போனால் கோ பம் தணிப்போம். “கோபம் வந்துவி ட்டால் மனிதனுக்கு மற்றவர் தம் குணநலன்கள் தெரிவதே இல்லை . பிரியமானவர்கள்கூட ஓர் இமை ப்பொழுதில் பகைவர்களாகி விடு கிறார்கள்” என்கிறார் மகாவீரர். தீ எப்படி எரியக்கூடியபொருள்களை எல்லாம் எரித்துவிட்டுத்தான் அ ணைகிறதோ அதுபோல கோபம் கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பித்தால் அகப்பட்டவரை அழிக்க மு ணைந்து பின் அதுவும் அடங்கிப் போகும்.

திச் நாட் ஹான் (Thich Nhat Hann) என்ற வியட்நாம் பவுத்த அறிஞர், புத்தரின் போ தனைகள் இழைந்த ‘சினம்’ என்னும் நூ லில் அந்த கோப நெருப்பை குளிர்விக்கம் வழியாக மனத்தை நலத் தோடு வைக்க வேண்டும் என்கிறார்.

உடலும் மனமும் ஒன்றோடுஒன்று இ ணைந்தே கிடக்கிறது என்பதால். இந்த இரண்டில் எதனொன்றில் சமநிலை இழந்தாலும், மற்றொன்றில் பாதிப்பும் தாக்கமும் நிகழவேச் செய்யும். இந்த இரண்டையும் சம நிலையில் வைக்க யோகப் பயிற்சிகள் சிறந்த ன.

கோபம் வரும்போது அந்த இடத்தை விட்டுச் சென்றுவிடுவது நல்லது, இது கோபத்தால் வெளிப்படும் கொப்பளிக்கும் சொற்களால் யா ரும் சூடுபடாமல் தவிர்க்க வழி எனப் பலரும் குறிப்பிடுகிறார்கள். நிதானமாக செயல்பட மு டியாதவர்கள் இப்படிச் செய்யலாம். ஒரு நிறு வனத்தில் அதிகாரியாக இருந்தபோது என்னி டம் பணியாற்றிய ஊழியர் ஒருவர், கோபம் வந்தால் திடீரென எழுந்து சென்றுவிடுவார். அப்போதைக்கு, என்ன இப்படி பேசிக் கொண் டிருக்கும்போதே சென்றுவிட்டாரே என் று இருந்தாலும்ஸ இது ஒருவழி. ஆனால் ஒரு கூட்டத்தில் பொறுப்பான இடத்தில் இருக்கிறவர் பொறுப்பில்லாமல்,பொரு த்தமில்லாமல் மற்றவர் பேசுகிறபோது உடனே எழுந்துசென்றுவிடமுடியாது .

அத்தகு சூழ்நிலையில் எப்படி நடந்து கொள்வது? நான் அறிந்த, உயர்ந்த பதவியில் இருந்து ஓய்வு பெ ற்ற அந்த நண்பர் என்ன செய்வார் தெரியுமா? அப்படிக் கொதிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையி ல் மெல்லச் சிரிப்பார். அடுத்து வெடிப்பத ற்கு மாறாக இனிய சொற்களால், முருவலித்த வாறே அவரின் முடிவை அறிவிப்பார். கோப ப்பட்டு கொடுஞ்சொற்களின் கொடுக்கால் கொட்டுவிற்கு மாறாக இப்படிக் கையாள்கி ற இலாவகமும் பக்குவமும் பெற மிகுந்த மனப்பயிற்சி வேண்டும்.

சினத்தைத் தணிக்க, தவிர்க்க சிறந்த மனப்பயிற்சி ஏதும் இருந் தால் கற்றுத்தருமாறு ஒரு மா ணவன் ஜைனதுறவி ஒருவரை அணுகிக் கேட்டான். எங்கே உன் கோபத்தைக் காட்டு நானு ந்தான் பார்க்கிறேன் என்றார் துறவி. தற்போது என் கோபம் என்னோடு இல்லை, எனவே இப்போது அதனைக்காட்ட வி யலாது என்றான் மாணவன்.

சரி, அதனாலென்ன, எப்போது உன்னிடம் இருக்கிறதோ அப்போது கொண்டுவந்து காட்டு என்றார் துறவி. அதுவும் இயலாத காரிய ம். ஏனெனில் எப்போது அது வரும் என்றே தெரியாது, தங்களிடம் நான் வரும்போது அது நிச்சயம் என்னை விட்டு ஓடிவிடும் என்றான் மாணவ ன்.

அப்படியானால் அந்தச் சினம் உந்த ன் உடன்பிறந்த குணமன்று, உனது பெற்றோரோ! மற்றோரோ! உற்றா ரோ! உறவினரோ! நண் பர்களோ! வம்பர்களோ உனக்கு அளித்த பரிசும் அன்று. நீயாக வெளியிலிருந்து தேடிக் கொண்டது. இப் போது விளங்குகிறதா? நீ உன் னை மறந்த நிலையில் மற்றவர் தம் தூண்டுதலால் உணர்ச்சிவா ய்ப் படும்போது சினம் உன்னோடு சி னேகம் கொள்கிறது. பிறகு உ ன்னையே அதற்கு அடிமையாக் கிக் கொள்கிறது. எப்போதும்  வி ழிப்புடன் இருக்கும்போது சினத் தில் சிக்கிப்போவதில்லை. என வே நீ எப்போதும் விழிப்புடன் இ ருக்கக் கற்றுக்கொள் என்றார் துறவி.

நீங்கள் எப்போதும் விழிப்புடன் இருந்தால் உங்கள் உணர்ச்சிகள் உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இரு க்கும். இல்லையென்றால் சி னம் உங்களைச் சிறைபிடிக் கும். சுயகட்டுப்பாட்டுடன் வாழும் வரை நீங்கள் தான் உங்களுக்கு எசமான். கட்டு ப்பாட்டை இழக்கும்போது யாரோ ஒருவருக்கு அல்லது ஏதோ ஒன்றுக்கு அடிமை யாகி விடுகிறீர்கள்.

ஆர்ப்பரிக்கும் ஆழியின் மேற்பரப்பிலும், ஓரங்களிலும் தான் அலைகளின் ஆர்ப்பாட்டம் இருக்கும். ஆழ்கடலிலும், நடுக்கடலி லும் அமைதியே நிலவும். ஆத லால் தான் ஆரவாரமாக புயல் சி ன்னம் தென்பட்டால் கப்பல்களை நடுக்கடலுக்குக்கொண்டு சென் று  நிறுத்திவிடுகிறார்கள். அது போல உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்புக ள் எல்லாம் மனதின் மேற்பரப்பி ல் தான். ஆழ்மனம் அமைதியான தே! ஆழ்மனத்தோடு அடிக்கடி தொடர்பு வைத்துக்கொள்ள ஏற்ற மனப்பயிற்சிகளை மேற்கொண்டால் கோபம் நம்மிடம் கோபித் துக்கொண்டு ஓடுவதுஉறுதி. புத்தரு ம், சித்தரும் தந்துள்ள மனப்பயிற்சி களை மேற்கொண்டால் சினம் நம் மை சீண்டாது. இது நோய் வரு முன் தடுப்பூச போட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி யை உடலில் உற்பத்திச் செய்வது போல மனப்பயிற்சியால் மனவலி மையை அதிகரித்து கோபம் போன்ற எதிர்மறை உணர்வுகளால் தாக்க ப்படாமல் தடுப்பதேயாகும்.

கோபத்தைத் தடுக்க மனப்பயிற்சி. கோ பத்திற்கு வடிகால்முன்பு சொன்ன பசு மரத்தாணி பயிற்சி. காட்டாறு வெள்ள மென கோபம் வரும்போது அழிவு நிக ழா. தடுத்துஅணைபோட்டு நிறுத்தி வாய் க்கால்களில் வடிய விடுவது போன்று. கோபத்தை வடியவிட வழிகள் பல உண் டு.

இதோ ஆப்ரஹாம் லிங்கனின் அனுபவத்தைத் தருகிறேன். வளை குடாப் போரில் கடைசி கட்டத்தில் அமெரிக்கா தோல்வியைத் தழுவிய து. அப்போது அமெரிக்க அதிபராக இ ருந்தார் ஆப்ரஹாம் லிங்கன். படை த்தளபதிமீது கடுங்கோபம் கொண்டு அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் அதிபர் லிங்கன்.

“நீ செய்த தவறுகள் இத்தனை. நீ எப் படியெல்லாம் நடந்திருக்க வேண்டு ம். உன்னால் அமெரிக்காவின் கௌர வமேகுறைந்துவிட்டது”. இப்படியாக பல பக்கங்களுக்கு எழுதினார். அந் தக் கடிதம் லிங்கனின் மறைவிற்குப் பிறகு தான் வெளிவந்தது. அந்தக் கடிதத்தின் கடைசியில், “ இத் தனை கோபம் அடைந்த நான். தளபதியின் இடத்தில் இருந்தி ருந்தால் அவர் செய்ததைத்தான் நானும் செய்திருப்பேன். அதனா ல் இதனை அவருக்கு அனுப்பவில் லை” எனக்குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதிலிருந்து நாம் அறிந்து கொள் வது என்னவெனில், கோபத்தின் வெளிப்பாடுகளை ஒரு காகிதத்தி ல் எழுதித் தீர்க்கலாம். உரையா டலின்போது கோபம் உண்டானா ல் பேசுகிற தலைப்பை மாற்றி விடலாம். கருத்து வேறுபாடு மனி தருக்கு மனிதர் உண்டாவது இயல்பு என உணர்ந்தால் கோபம் குறையும்.

குளிர்ந்த நீரில் குளிப்பதும், மெல்லிசை கேட்பது, நடைப்பயிற்சி, ஆழ்ந்த உறக்கமு ம் கூட கோபத்தை வடியச் செய்யும் வழிக ள் தான். பொதுவாக மன்னிக்கும் மனோ பாவம் இருந்தால் கோபம் நம்மில் குடியே றாது.

கோபப்படுவதற்கான சூழல் எப்படியும் தி னம் தினம் ஏற்பட்டு விடு கிறது என்றார் ந ண்பர் ஒருவர். “நானும் முயற்சி பண்ணி தான் பார்க்கிறேன் எப்படியும் கோபப்பட வேண்டியிருக்கிறது. ஆனால் நமக்குமேல்  அதிகாரியாக இருக்கிறவங்க திட்டும்போது கோபம் வருது. ஆ னா எதிர்த்து திட்டவும் முடியா து, வேலையவிட்டுஓடவும் முடி யாது” என்றார்.

இன்னொரு நண்பர், “சமூகத்தி ல் பார்க்கிற அநியாயங்களைப் பார்த்து கோபம் பொங்குது. உ ங்க மாதிரி எழுத்தாளரா இருந் தா எழுதி வடிய வைக்கலாம். ம ரத்துல ஆணி அடிக்கிறது. பிரேக்டி கலா ஆகாது. வேறு ஏதாவது வழி இருந்தா சொல்லுங்க” என்றா ர்.

இத்தகையவர்களுக்கு இதோ ஓர் எளிய பயிற்சி. முறையாக சி றந்த ஆசிரியர்களிடம் மூச்சுப் பயிற்சி, தியானம் எனப்படும் மனதை ஆள்கிற பயிற்சி பெற வாய்ப்பு இல்லாதவர்களும் இந் தப் பயிற்சி யைச் செய்யலாம்.

கட்டுங்கடங்காத கோபம் ஏற்படும்போது ஆழ்ந்த சுவாசம் செய்யு ம்படி பலரும் சொல்லக் கேள்விப்பட் டிருப்பீர்கள். நான் சொல்வது நீங்கள் முன்பே அறிந்தது தான். கடுமையாக உடல் உழைப்போ, அல்லது வெளியி ல் நெடுந்தொலைவு அலைந்தோ, பய ணித்தோ வீடு வந்ததும் உட்காரும் போது ‘அப்பாடா’ என்று உடலை நா ற்காலில் கிடத்தும்போது, வெளிச்சுவாசம் வாய்வழியாக வெளி யேறும். இதனால் உடல் புத்துணர்ச்சி பெறும். இதற்கு ‘அப்பாடா பயிற்சி’ என்று பெயர்.

இதையே நீங்கள் ஆறஅமர நிதானமாக மூச்சை நன்கு நாசி வழியாக முடியும் அளவு உள் இழு த்து, பிறகு வாயை அகலத் திறந்து மெதுவாக வாய்வழியாக வெளிவிட வேண்டும். அப்போது கவன ம் முழுவதும் உங்கள் மூச்சில் வைத்துக் கொள்க. ஓரிரு நிமிடம் அப்பாடா பயிற்சி செய் தாலே சினத்தால் உடலில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை உதிர்த்துவிட லாம்.Share this:

Kommende Film DK

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் SRI LANKA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் டென்மார்க்

இன்றைய விளம்பரம் டென்மார்க்

Hajj Packages 2020

NEAR REJSE. DK 2020

.

DENMARK

Kommende Film danmark

SWEES TRAVELS

Tamilnews.cc-facebook

திருமண அழைப்பிதழ்

Travel News

Tamil Movies

Honeymoon Package

Denmark Kommende Film

HOLY LAND //2019-20

HolylandTour Package 2019/20 cont/ 0091 9884849794

Umrah 2018-2019

INDIAN MANGOES ( exports)

கேர்னிங் எம்.பி. கடை Dk

08.10.2014

NAER CAR RENTAL SERVICES

swees travels

Andaman Package

Aalbo Attractio Asian SuMart dk

side

jothidam

11,600 -D4 3 N Goa Package

North India Rs. 17,000 -09N

09N 10 D Best of Kerala

Wedding Holl in india 9884849794

Kashmir Tour 09N in- 3* Hotel

RANDERS DK 0045 40737632

Maldives Special

SHIRDI SAI BABA DARSHAN

Wildlife of Gujarat

Temple Tours

Srilanka Tour Package 21.500Rs

Forex 9884849794

Free ads

marana arvithal

© tamilnews.cc. All right reserved Design and development by: Gatedon Technologies