மேற்பரப்பில் திரவம், நீர், ஆக்ஸிஜன் இல்லாமல் கூட துருப்பிடிக்கும் சந்திரன் -

03 Sep,2020
 

 
 
செவ்வாய்அதன்மேற்பரப்பில்உள்ளஇரும்பு, நீர்மற்றும்ஆக்ஸிஜன்காரணமாகதுருப்பிடித்துஇருப்பதாகநீண்ட காலமாகஅறியப்பட்டாலும், சமீபத்தில்காற்றற்றசந்திரன்அதன்மீதும்துருபிடித்துஉள்ளதுஎன்பதற்கான
 
ஆதாரங்களைக்விஞ்ஞானிகள்கண்டுஆச்சரியப்பட்டனர்.
 
 
இந்தியவிண்வெளிஆராய்ச்சிஅமைப்பின்சந்திரயான் -1 சுற்றுப்பாதையில்இருந்துதரவைமதிப்பாய்வுசெய்து சயின்ஸ்அட்வான்ஸ்இதழில்வெளியிடப்பட்டுஉள்ளகட்டுரையில்இவ்வாறுதெரிவிக்கப்பட்டுஉள்ளது. 
 
சந்திராயன் 2008 ஆம்ஆண்டில்சந்திரனின்மேற்பரப்பைஆய்வுசெய்யும்போதுநீர்பனியைக்கண்டுபிடித்து பலவகையானதாதுக்களைவரைபடமாக்கியது.தெற்குகலிபோர்னியாவில்நாசாவின்ஜெட்ப்ராபல்ஷன்ஆய்வகத்தால்கட்டப்பட்டசந்திரயான் -1 இன்சந்திரன்   மினரலஜிமேப்பர்கருவிஅல்லதுஎம் 3யின்தரவுகளிலிருந்துசந்திரமேற்பரப்பில்உள்ளநீரைப்பற்றிஹவாய்
 
பல்கலைக்கழகத்தின்முன்னணிஎழுத்தாளர்ஷுய்லிவிரிவாகஆய்வுசெய்துள்ளார்.
 
இதுகுறித்துஷுய்லிகூறியதாவது:-
 
சந்திரனில்தாதுக்களின்பன்முகத்தன்மையைஉருவாக்கநீர்ஒருபாறையுடன்தொடர்புகொள்கிறது, மேலும்எம் 3 கண்டறியப்பட்டஸ்பெக்ட்ரா - அல்லதுஒளிமேற்பரப்புகளில்இருந்துபிரதிபலித்தது - இதுசந்திரனின்துருவங்கள்
 
மீதமுள்ளவற்றைவிடமிகவும்மாறுபட்டஅமைப்பைக்கொண்டிருப்பதைவெளிப்படுத்தியது.
 
சந்திரனின்மேற்பரப்புஇரும்புச்சத்துநிறைந்தபாறைகளால்சிதறடிக்கப்பட்டாலும், ஹெமாடைட்டின்நிறமாலையுடன்நெருக்கமானபொருத்தத்தைக்கண்டுஅவர்ஆச்சரியப்பட்டார். தாதுஎன்பதுஇரும்புஆக்சைடுஅல்லதுதுரு, இரும்புஆக்ஸிஜன்மற்றும்தண்ணீருக்குவெளிப்படும்போதுஉற்பத்திசெய்யப்படுகிறது. ஆனால்சந்திரனில்ஆக்ஸிஜன்அல்லதுதிரவநீர்இருக்கவாய்ப்பில்லைஎனவேஅதுஎவ்வாறுதுருப்பிடிக்க
 
முடியும். இந்தமர்மம்சூரியக்காற்றிலிருந்துதொடங்குகிறது, இதுசூரியனில்இருந்துவெளியேறும்சார்ஜ் செய்யப்பட்டதுகள்களின்நீரோடை, பூமியிலும்சந்திரனிலும்ஹைட்ரஜனைவீசுகிறது.
 
ஹெமாடைட்பூமியின்மேற்பரப்பில்மற்றும்ஆழமற்றமேலோட்டத்தில்ஏராளமானகனிமங்களில்ஒன்று ஹெமாடைட். இது Fe2O3 இன்வேதியியல்கலவைகொண்டஇரும்புஆக்சைடுஆகும். இதுஉலகெங்கிலும்
 
உள்ளஇடங்களில்வண்டல், உருமாற்றம்மற்றும்பாறைகளில்காணப்படும்ஒருபொதுவானபாறைஉருவாக்கும்கனிமமாகும். இரும்பின்மிகமுக்கியமானதாதுஹெமாடைட். உருவாவதைகடினமாக்குகிறதுஇதுஒருகுறைப்பான்எனஅழைக்கப்படுகிறது, அதாவதுஅதுதொடர்புகொள்ளும்பொருட்களுக்குஎலக்ட்ரான்களைசேர்க்கிறது.
 
இரும்புதுருப்பிடிக்க, அதற்குஆக்ஸைசர்தேவைப்படுகிறது, இதுஎலக்ட்ரான்களைநீக்குகிறது. இந்தஹைட்ரஜனிலிருந்துபூமியைகாக்கஒருகாந்தப்புலம்இருக்கிறது  சந்திரனில்அதுஇல்லை.
 
"இதுமிகவும்குழப்பமானதாகஇருக்கிறது. ஹெமாடைட்உருவாகசந்திரன்ஒருபயங்கரமானசூழலாகஅமைகிறது எனலிகூறிஉள்ளார்.
 
மேலும்அவர்கூறும்போதுசந்திரன்பூமியைஎதிர்கொள்ளும்பக்கத்திலுள்ளபக்கத்தைவிடஅதிகமான ஹெமாடைட்டைக்எதிர்பக்கத்தில்கண்டறியப்பட்டது.  சந்திரன்பலபில்லியன்ஆண்டுகளாகபூமியிலிருந்துவிலகிச்செல்கிறது, ஆகவே, பண்டையகாலங்களில் இரண்டும் நெருக்கமாகஇருந்தபோதுஇந்தபிளவுக்குகுறுக்கேஅதிகஆக்ஸிஜன்வந்துவிட்டது.
 
சந்திரனின்பெரும்பகுதிவறண்டதாகஇருந்தாலும், நிலவின்தொலைவில்உள்ளநிழல்தரும்சந்திரபள்ளங்களில்நீர்பனிகாணப்படுகிறது. ஆனால்அந்தபனியில்இருந்துவெகுதொலைவில்ஹெமாடைட்கண்டறியப்பட்டது.
 
சந்திரமேற்பரப்பில்காணப்படும்நீர்மூலக்கூறுகளில்கவனம்செலுத்துகிறது. வேகமாகநகரும்தூசித்துகள்கள் சந்திரனைத்துளைக்கும்இந்தமேற்பரப்பில்பரவும்நீர்மூலக்கூறுகளைவிடுவித்து, சந்திரமண்ணில்இரும்புடன்
 
கலக்கக்கூடும்என்றுலிகூறினார.
 
 விஞ்ஞானிகளானஅபிகெய்ல்ஃப்ரேமேன்மற்றும்விவியன்சன்ஆகியோர்எம் 3 இன்தரவைக்ஆராயவும்,  ஹெமாடைட்கண்டுபிடித்ததைஉறுதிப்படுத்தவும்உதவினர்.
 
"முதலில், நான்அதைமுழுமையாகநம்பவில்லை. சந்திரனில்இருக்கும்சூழ்நிலைகளின்அடிப்படையில்அது இருக்கக்கூடாது" என்றுஃப்ரேமன்கூறினார்.
 
"ஆனால்நாங்கள்சந்திரனில்தண்ணீரைக்கண்டுபிடித்ததிலிருந்து, அந்தநீர்பாறைகளுடன்வினைபுரிந்திருந்தால் நாம்உணர்ந்ததைவிடபலவகையானதாதுக்கள்இருக்கக்கூடும்என்றுமக்கள்ஊகித்துவருகின்றனர்" என்று
 
ஃப்ரேமேன்மேலும்கூறினார்.
 
உன்னிப்பாககவனித்தபின், எம் 3 இன்தரவுஉண்மையில்சந்திரதுருவங்களில்ஹெமாடைட்இருப்பதைக் குறிக்கிறது. "இறுதியில், ஸ்பெக்ட்ராஹெமாடைட் தாங்கக்கூடியதாகஇருந்தது, அதுசந்திரனில்ஏன்இருக்கிறது
 
என்பதற்குஒருவிளக்கம்தேவை. ந்தமுடிவுகள்முன்னர்அங்கீகரிக்கப்பட்டதைவிடநமதுசூரியமண்டலத்தில்மிகவும்சிக்கலானவேதியியல்
 
செயல்முறைகள்உள்ளனஎன்பதைக்காட்டுகின்றனஎன்றுநான்நினைக்கிறேன். இந்தகருதுகோள்களைச்சோதிக்க சந்திரனுக்குஎதிர்காலபயணங்களைஅனுப்புவதன்மூலம்அவற்றைநாம்நன்குபுரிந்துகொள்ளமுடியும்" என்று  விவியன்சன்கூறினார்.Share this:
Ayd?n mutlu son Kocaeli mutlu son Tekirda? mutlu son Adana mutlu son Çanakkale mutlu son Kayseri mutlu son Denizli mutlu son Gaziantep mutlu son Sivas mutlu son Sakarya escort Konya escort Elaz?? escort Adana masaj salonlar? Ayd?n masaj salonlar? Kocaeli masaj salonlar? Mu?la masaj salonlar? Yalova masaj salonlar? Afyon mutlu son Kütahya mutlu son Sakarya escort Konya escort Elaz?? escort Elaz?? mutlu son Malatya mutlu son Tokat mutlu son Çorum mutlu son Yalova mutlu son

Kommende Film DK

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் SRI LANKA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் INDIA

இன்றைய விளம்பரம் டென்மார்க்

இன்றைய விளம்பரம் டென்மார்க்

Hajj Packages 2020

NEAR REJSE. DK 2020

.

DENMARK

Kommende Film danmark

SWEES TRAVELS

Tamilnews.cc-facebook

திருமண அழைப்பிதழ்

Travel News

Tamil Movies

Honeymoon Package

Denmark Kommende Film

HOLY LAND //2019-20

HolylandTour Package 2019/20 cont/ 0091 9884849794

Umrah 2018-2019

INDIAN MANGOES ( exports)

கேர்னிங் எம்.பி. கடை Dk

08.10.2014

NAER CAR RENTAL SERVICES

swees travels

Andaman Package

Aalbo Attractio Asian SuMart dk

side

jothidam

11,600 -D4 3 N Goa Package

North India Rs. 17,000 -09N

09N 10 D Best of Kerala

Wedding Holl in india 9884849794

Kashmir Tour 09N in- 3* Hotel

RANDERS DK 0045 40737632

Maldives Special

SHIRDI SAI BABA DARSHAN

Wildlife of Gujarat

Temple Tours

Srilanka Tour Package 21.500Rs

Forex 9884849794

Free ads

marana arvithal

© tamilnews.cc. All right reserved
Aydın mutlu son Design and development by: Gatedon Technologies